คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี
นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

ดร. กิตติพงษ์ โพธิมู
อุปนายก

นายวิธสิทธิ์ ยังประดิษฐ
อุปนายก

นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม
อุปนายก

ดร. มยุรี ศุภวิบูลย์
อุปนายก

พลตำรวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
อุปนายก

นางจิตรา ดลภูผานันท์
อุปนายก

นายพัทธยา เทศทอง
กรรมการ

นายธนัช นิมิตพงษ์
กรรมการ

นายปิยะวัฒน์ บัณฑุกุล
ปฏิคม

นายปิติภัทร ทองคำ
ประชาสัมพันธ์

นายวีรภัทร ภู่อุณฑโร
นายทะเบียน

พันเอก นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร
กรรมการและฝ่ายแพทย์

นางสาวศศิประภา ไขแสง
เหรัญญิก

นายอนุสรณ์ พิมงา
เลขาธิการ

นายเมธิศิลป์ เชื้อเจริญ
รองเลขาธิการ

เจ้าหน้าที่สมาคม

นายปิยภัค มาศเมฆ

นายภาณุวุฒิ สุดโสภา

นางสาวก่อศิลป ศิลปรัศมี

นายเฉลิมชัย แซ่ลิ้ม