สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

CEREBRAL PALSY SPORTS ASSOCIATION OF THAILAND

ประวัติความเป็นมา

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2528 และมีการปรับโครงสร้าง ในช่วงปี พ.ศ.2555 โดยแบ่งเป็น 5 สมาคม เพื่อความเป็นสากล คือ

1. สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักกีฬาที่มีความพิการแขน, ขา, อัมพาต และโปลิโอ
2. สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
3. สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
4. สมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย
5. สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

ความรู้เกี่ยวกับคนพิการทางสมอง

ความพิการทางสมอง (Cerebral Palsy) เป็นกลุ่มอาการของโรค ซึ่งเกิดจากการมีความผิดปกติ หรือมีการทำลายในส่วนของสมองของเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งเด็กอายุ 7 ปี ทำให้ไม่สามารถควบคุมความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ขาดการประสานงานของกล้ามเนื้อ ขณะที่กำลังเคลื่อนไหว รวมทั้งไม่สามารถควบคุมท่าทางตลอดจนการทรงตัวเพื่อที่จะรักษาสมดุลในขณะที่มีการเคลื่อนไหวได้

วิสัยทัศน์

สมาคมเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาคนพิการทางสมอง เพื่อความเป็นเลิศ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และธรรมาภิบาล นำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬาคนพิการทางสมองของโลก

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นองค์กรที่มีมาตราฐาน มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นองค์กรกีฬาในระดับสากล
2. พัฒนานักกีฬา ขยายฐานนักกีฬา บริหารจัดการการฝึกซ้อมและสมรรถภาพนักกีฬาคนพิการทางสมองในการแข่งขันและประสบความสำเร็จในกีฬาเป็นเลิศระดับโลก
3. พัฒนาบุคลากรกีฬาของประเทศ ให้มีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอต่อการรับรองการพัฒนา การแข่งขัน และการเติบโตทางการกีฬาของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
4. การบริหารจัดการ การแข่งขันกีฬาคนพิการทางสมองให้มีมาตราฐานสากล ควบคุม กำกับ และพิจารณาการแข่งขันของประเทศให้มีมาตราฐาน
5. พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬา และการให้บริการทางการกีฬาแก่สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา

เป้าหมายสูงสุด

1. เพื่อยกระดับสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย ให้เป็นองค์กรกีฬาที่ได้มาตราฐานตามเกณฑ์การพัฒนาองค์การกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล
3. เพื่อพัฒนากีฬาคนพิการทางสมองให้เป็นศูนย์การพัฒนาในระดับนานาชาติ