คณะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
พลตรี โอสร ภาวิไล
นายอำนวย กลิ่นอยู่
นายวันชัย สุระกุล
นายชื่นชอบ คงอุดม
นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
นายพิทักษ์ พลขันธ์
นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ
นายสิทธิพร อร่ามวิทย์
นางวรรณา บัวทอง
พลโท อิสระ วัชรประทีป
พันตำรวจเอกไพโรจน์ ขุนหมื่น
นาวาอากาศ(พิเศษ) พิเชฐ เกิดศิริ
นายสุเมธ มุกดาพิทักษ์
นายเริงฤทธิ์ จุลกะ
นายอัครพล ปั้นสนิท
นายนิธิพงศ์ กิมาวหา
นายมัณฑนกร ปลื้มจิตต์

เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นที่ปรึกษากิตดิมศักดิ์
เป็นประธานที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา